Léiwe Kleeschen, gudde Kleeschen

Léiwe Kleeschen,gudde Kleeschen, bréng ons Saachen allerhand,
fir ze kukken, fir ze schmaachen aus dem schéinen Himmelsland!
Bei der Dir, do stin eis Tellren, beien een an enger Rei.
‘T läit och Hee do fir däin lesel, duerfir bréng ons Spillgezei, (bis)