An der grousser hellger Nuecht

An der grousser hellger Nuecht
haalen dausend Engle Wuecht
bei der Krëpp vum Jesus?kand, sangen
him a Reen a Wand:
Gloria,
Gloria in excelsis Deo.
An der grousser hellger Nuecht,
Hiirden hun hiirt Häärz geluecht
virun d’Këndchen an der Wéi
dat do schléift op haardem Stréi
GIoria, gloria in excelsis Deo.
An der grousser hellger Nuecht
$huet e Kand säi Fridde bruecht,
huet zum Senen d’Hänn gebreet
iwwer d’Welt an all hiirt Leed.
Gloria, gloria in excelsis Deo.