Remerschen

Second-Hand fir Kannersaachen

27 avril
Schoulhaff vun der Zentralschoul | De 10h à 15h

« Second-Hand fir Kannersaachen Kommt laanscht kucken.
Ausgestallt ginn Kannerartikelen, Kannerkleeder, Spillsaachen…  »

Infos: Ev.remerschen@yahoo.com