Niederanven

Schnuppercours Musek vun Ufank un

22 décembre
Kulturhaus Niederanven | À 9h30 et 10h30 | De 1 à 3 ans (avec accompagnateur) | Op Lëtz. | A RESERVER

Sarah Grün

« Musek huet keng Altersgrenzen. D’Kanner entdecken zesumme mat hirer Bezuchspersoun d’Welt vun der Musek. Et gëtt zesummen gesongen, Musek aus ënnerschiddlechen Kulturen gelauschtert, gedanzt a vill nei Museksinstrumenter virgestallt. »

Durée: 45 minutes

Infos et réservation: www.khn.lu