Bech-Kleinmacher

Ouschteratelier

08 avril - 09 avril
Musée A Possen | De 14h à 17h | Pour les 6-12 ans | S'INSCRIRE |
Hoppelhieschen a Schnoffelnieschen.
(max. 8 enfants)

Inscription: info@musee-possen.lu. – +352 23 69 73 53