Kayl

Eis Klass geet an d’Luucht

23 mars - 24 mars
Veräinshaus Um Widdem | Samedi à 19h | Dim à 17h | En lux

« D’Geschicht baséiert um Erich Kästner sengem Roman „das fliegende Klassenzimmer“.

D’Geschicht handelt ëm Frëndschaft. Déi Intern (dat sinn déi wou am Internat wunnen) an déi Extern verstinn sech guer net. Oft streide si a stiichten déi eng oder déi aner. Eng Kéier sinn déi Extern awer ze wäit gaangen an zwar sou wäit, dass si vun hirer Joffer Mme Justus a vun hirem Direkter Kräizkamp gestrooft gi sinn. Sie musse lo zesummen en Theaterstéck op d’Bee stellen. Wéi soll aus Äerzfeinden op eemol Frëndschaft entstoen? Ob et hinne geléngt? Loosst iech einfach iwwerraschen.

An dësem Stéck stinn d’Teenien vun der Artistekeëscht op Bün. Et ass ee Stéck dat sech u jidderee riicht! »

Infos: +352 621 747 656

Réservation auprès de Saskia Becker + 621 747 656 (à partir de 18h).

www.artistekescht.luwww.facebook.com…

Insta: artistekescht