Lasauvage

De Kleeschen

04 décembre
Theater Poppespennchen | A 11h et 15h30 | Tout âge | Op Lëtz. | A RESERVER |

Kaspibom

2 Poppe ginn an d’Bett. Si freeë sech op de Kleeschen a stelle mol hir Schlapp. de Kleeschen kënnt och an dann…? Loosst Iech iwwerrasche wéi et weider geet !

Infos et réservation: www.ticket-regional.de