Cours d’appui/Nohëllef

Cours d’appui/Nohëllef

Je suis étudiante d’un Bachelor et je donne des cours d’appui. Cours d’appui pour les enfants de la primaire.
Luxembourgeois, Allemand, Français, Mathématiques
Aide aux devoirs à domicile
Préparation aux examens
Des jeux d’apprentissage pour comprendre la matière

Ech sin Studentin op der Uni an ech bidden Nohëllef un. Brauchen är Kanner Nohëllef an verschiddenen Schoulfächer?
Ech bidden Nohëllef fir Primär Schoulkanner an der Staat an ronderëm d’Staat.
Nohëllef:
Lëtzebuergesch, Däitsch Franséisch, Mathé
Hëllef bei der Sproch
Hëllef bei den Hausaufgaben
Virbereedung op Prüfungen
Individuell Spiller fir d’Sproch ze üben/léieren

Ville : Luxembourg

Tel : +352 691601382