Ospern

Wann d’Emotiounen iwwerkachen

17 juin
Familljenhaus Ospern | De 17h à 18h30 | En lux | Gratuit | S'INSCRIRE |

Wann eisem Kand seng Emotiounen iwwerkachen, wësse mir oft net direkt wéi mir reagéiere sollen. Wa gutt zourieden näischt méi bréngt, musse mir aner Moyenë fannen fir mat eisem Kand rëm zur Rou ze kommen. 

Eltereschoul Fondation Kannerschlass, en partenariat avec Familljenhaus Arcus Ospern, Leader Redange.

Inscription et infos: eltereschoul@kannerschlass.lu