Chez vous

D’Roll vum Papp an der Erzéiung vun de Kanner

01 juin
Sur les écrans | A 18h | En lux | Réservé aux papas d’enfants de 0-3 ans | S'INSCRIRE |

Eis Gesellschaft huet sech staark verännert an de leschten 20 Joer an domat och d’Roll vum Papp an der Erzéiung. Wéi huet sech dës Roll geännert? Wat bedeit dat fir d’Kanner? Dëst ass e Virtrag fir Pappen A Mammen a fir all déi, déi mam Gedanke spillen Elteren ze ginn.

Information et inscription: eltereschoul@kannerschlass.lu en précisant le titre et la date de l’activité.

Proposé par la Fondation Kannerschlass dans le cadre de sa campagne Eltereschoul-Doheem qui propose – entre autres – des activités Online pour les parents d’enfants de 0-3 ans. www.kannerschlass.lu