Lasauvage

De Wuppes um Mars

01 octobre
Theater Poppespennchen | A 15h30 | Op Lëtz. | A RESERVER |

Puppentheater Hoplabum

« De Wuppes, e Maulef deen an der Péitruss wunnt, huët geschwe Gebuërtsdaag, an dreemt dovun op de Mars ze fléiën. Seng Kollegen De Pit, d’Kett an d’Frimel wëllen him als Iwerraschung deen Draam erfëllen, oder op mannst e sou maache wi wann. De Pit bastelt him éng Rackéit an en Astronautekostüm, d’Frimel an en deel vun de Kanner aus dem Public verkleeden sech als Marsmännercher, a mat Hëllef vum Parkwiëchter gett de Park an eng Marslandschaft verwandelt! »

Infos et réservation: www.ticket-regional.de