Ettelbruck

Hëllef, mäi Been ass um Mound

10 novembre - 11 novembre
CAPE | Sa à 14h & à 17h30 | Di à 15h | A RESERVER à partir du 20 octobre |
„Peterchens Mondfahrt“ fräi nom Gerdt Bassewitz

Ee flott Theaterstéck fir Kanner vu 4 Joer un, gespillt vun den Ettelbrécker Guiden

Doheem beim Pit an dem Lis wunnt de Kiewerlek T. Sumsemann. Viru laanger Zäit hat een Holzdéif dee Bam ëmgehaen, op deem dem Här Sumsemann säin Urgrousspapp souz. Als Strof huet eng Fee den Holzdéif op de Mound geschoss. Mä leider gouf och dem Urgoussbopa säi Bee mat op de Mound geschéckt.

Vun deemools u kritt all Kiewerlek aus der Famill Sumsemann nëmme méi fënnef Bee bis zu deem Dag, wou zwee léif Kanner d’Been op de Mound siche ginn.

Enges Daags léiert den Här T. Sumsemann de Pit an d’Lis kennen, déi him wëllen hëllefen. Fir déi dräi fänkt sou déi spannendst  Rees vun hirem Liewen un.

Och dëst Joer spillen d’Ettelbrécker Guiden nees  Kannertheater. Ronn 30 Kanner a Jugendlech tëschent  9 a 17 Joer stinn op der Bühn an nach eng Kéier grad esou vill Leit sinn hannert der Bühn am Asaz.

Infos et réservations: Tel. 81 82 73 à partir du samedi 20 octobre, tous les jours de 9h à 11h, sauf les dimanches et jour de la Toussaint.