Tétange

Brauche Kanner perfekt Elteren ?

12 juin
Centre Culturel Schungfabrik | A 19h | En Lux avec trad en fr |

Avec Gilbert Pregno, psychologue
Vill Eltere menge si misste "perfekt" sinn an missten ëmmer eng eendeiteg Léisung fir hier Erzéiungsproblemer fannen. Dofir orientéiere se sech un Aneren (Ratgeber, Frëndeskrees…) a verloossen sech net genuch op hiert eegent Gefill.Mä wat brauche Kanner wierklech? Ginn Elteren déi "gutt genuch" sinn, net duer?

Org.: Commission de l’enfance Kayl, en collaboration avec l’Ecole des Parents J. Korczak. Retrouvez le programme complet sur www.kannerschlass.lu…